Om man läser de fyra evangelierna i bibeln riktigt noga när det kommer till skildringarna av Jesu död och uppståndelse, så märker man att berättelserna skiljer sig åt. Veckans blogg har ett något annorlunda påsktema och handlar om några av dessa skillnader, om böner, gråt och om förbud att röra Jesus.

Jesu uppståndelse

Alla fyra evangelier i bibeln är överens om att Maria från Magdala var den första som fick träffa Jesus som uppstånden och att det var hon som fick uppdraget att tala om detta för lärjungarna. I ortodoxa kyrkor kallas hon därför ’apostlarnas apostel’. I katolska kyrkan fick hon däremot epitetet synderska och prostituerad. I luthersk traditionen har hon mest glömts bort eller så övertar man den katolska tolkningen. Teologernas bevis för att hon var prostituerad finner de i att Jesus drivit ut sju onda andar ur henne. I bibeln finns det inget stöd för att hon var prostituerad. Återigen möter vi en diskrepans mellan vad som står i bibeln och vad teologerna lär ut.

I Johannesevangeliet berättas det att Maria från Magdala gråter när hon är vid graven. När hon väl förstår att det är Jesus, så säger han att hon inte får röra vid honom. Lite senare får dock de manliga lärjungarna röra vid honom.

I Matteus evangelium står det däremot att Maria från Magdala och den andra Maria började be tillsammans när de förstod att de mött den uppståndne Jesus. Här finns ingen skildring av vare sig tårar eller förbud mot att ta på Jesus. Det gör det heller inte i de två andra evangelierna. Kvinnors böner, tårar och förbud att röra vid Jesus, varför finns det olika skildringar i evangelierna?

Konflikter om uppståndelsen

Under de första århundradena var det en strid i kyrkan om Jesus hade uppstått enbart i sin ande, eller om uppståndelsen gällde både anden och kroppen. Kroppen och anden- sidan vann och den andra sidan förklarades vara villolärare.

När författaren/författarna till Johannesevangeliet har en notering om att Maria från Magdala inte får röra vid Jesus, så har teologer senare använt detta för att definiera henne som villolärare. Teologerna väljer att tolka Johannesevangeliet på så sätt att de kopplar samman Maria från Magdala med tron på att Jesus bara uppstod i anden; det vill säga hon tillhör villolärarna och inte kyrkan.

Religionshistoriska forskare som är specialiserade på de första 100 åren i kyrkans historia är i stort överens om att det i den tidiga kyrkan var en maktkamp mellan Maria från Magdala och lärjungen Petrus (som katolska kyrkan bygger hela sitt påveämbete på).

När vi sentida läsare funderar på varför Maria från Magdala gråter och inte får röra Jesus i Johannesevangeliet, men börjar be i Matteusevangeliet så är det troligtvis denna maktkamp som vi möter. En kamp Maria förlorar och där segrarna skriver historien.

Teologerna slår fast att det är Petrus som är de rättmätige arvtagaren till ledarskapet och inte Maria från Magdala, hon tror fel. Men argumentationen slutar inte här. Teologerna disputerar vidare och säger att visserligen står det i de fyra evangelierna att hon var först att möta den uppståndne, men hon var inte den viktigaste. Beviset? Hon fick inte röra vid Jesus, det fick däremot lärjungarna. Dessutom gråter hon, fortsätter argumentationskedjan, hon kan inte kontrollera sina känslor med sitt intellekt, hon kan inte tänka klart.

Så varför väljer då teologerna att tolka Maria från Magdala och Petrus så här? Hade de i stället utgått från Matteus evangelium så hade de kunnat välja en tolkning som innebär att kvinnor är kapabla att föra det kristna budskapet vidare och att de kan vara ledare. Kvinnornas bön skulle då vara den kristna kyrkans ursprungsrit, den allra första kristna gudstjänsten.

Favoriten

Jesus säger själv i bibeln att Maria från Magdala är hans favorit. Enligt religionshistorisk forskning var hon högt utbildad, omvittnat vis och från en betydande familj, inga belägg finns för teologernas påstående om att hon var prostituerad. Dessa epitet tillkommer senare i kyrkohistorien.

Maria Magdalenas evangelium finns inte i bibeln. (År 367 slog en kyrkofader, dvs en tidig teolog, Athanasius i sitt påskbrev fast vilka böcker som valdes ut till bibeln. Då var redan bilden av Maria Magdalena som prostituerad etablerad.) Texten som bär hennes namn är skriven på en avancerad språklig nivå och visar på stor kunskap om dåtidens tankevärld. Texten går i dialog med dåtidens filosofi, naturvetenskap och politik och ger ett kristet bidrag i dessa tre aspekter. I Maria Magdalenas evangelium är det klart att uppståndelsen förstås ha skett med både kropp och ande.

Nog ser det ut som att hon förts åt sidan. Men hur var det med de sju onda andarna som Jesus drev ut?

Enligt dåtidens världsbild var kosmos noga ordnat efter sjutalet. Det fanns sju planeter, sju veckodagar, sju vokaler i det grekiska alfabetet och sju musikaliska toner. Allt hängde ihop. Att kunna tänka klart och korrekt var viktigt och för det behövde man befrias från kroppens impulser. En kortare väg till sann upplysning erbjöds genom användandet av amuletter och annan magi, men för den bildade eliten var det förmågan att tänka klart och rätt som gällde – om man ville nå andlig mognad och vishet.

När Jesus framställs som andeutdrivare och exorcist i bibeln, så behöver vi inte tänka på moderna filmer, utan vi kan tänka på att dåtidens duktiga filosofer också var andeutdrivare. När de onda andarna drevs ut så hjälpte filosofen människan till tankens klarhet. Jesus beskriv helt enkelt som en skicklig filosof när han exorciserar.

När Jesus driver ut sju onda andar ur Maria från Magdala så behöver vi inte tänka på att hon beskrivits som stor synderska och prostituerad, utan vi kan tänka på att Jesus indikerar att hon nått den högsta och sjunde nivån vad gäller tankens klarhet. Hennes intellekt är inte begränsat av varken känslor eller impulser.  I själva verket är Maria från Magdala den enda som förstår djupet i hans budskap. Inte konstigt alls att hon är hans favorit, hon är den enda som är hans jämlike när det kommer till filosofiskt djup.

Det var några tankar apropå påsken budskap om uppståndelse och om en intellektuell, vis och rik kvinna.

MED ÖNSKAN OM EN GLAD PÅSK!

Dela på