Nu när kvinnors fria val börjar inskränkas och tonläget höjs hos mörkerfolket så är det tre saker som jag vill vet mer om.

Män som ligger med kvinnor i åldern 20-34 år

I Sverige är det kvinnor mellan 20-34 år som i högst utsträckning använder sitt fria val. Hur ser föreställningar ut om sexualitet, reproduktion och fertilitet hos män som ligger med kvinnor mellan 20-34 år? Hur ser männens attityder ut mot kondom? Hur kan vi höja kunskapsnivån hos dessa män så att de kan skilja mellan sex i allmänhet och sex för reproduktionens skull? Hur kan vi ändra männens praktik när det kommer till deras sexualitet? På vilka sätt resonerar de om sin egen frihet visavi kvinnans frihet, som de ligger med?

Enligt lag är preventivmedel för kvinnor och flickor gratis till 21 år. Vilket gjort att tonårsflickor, som använder sitt fria val, drastiskt blivit färre.

Män som återkommer i abortstatistiken

I en studie som jag hittade i databasen hos NCK , Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, (https://nck.uu.se) så finns det preliminära siffror på att det är ca 30% av männen som återkommer i de fall då kvinnor måste använda sitt fria val. Studien är inte statistisk säkerställd, utan är en pilot, men siffrorna är mycket intressanta. Här uppmanar jag till mer forskning om dessa män som återkommer gång på gång.

Hur ser denna 30% population ut? Är den mindre eller större? Vanliga variabler som ålder, utbildningsbakgrund, bostadsort, födelseort, inkomstnivå är givna för att få kunskap om gruppen ”återkommande”. Vilka variabler är beroende respektive oberoende av varandra i denna manspopulation?

Men det är också intressant att ställa mer kvalitativa frågor om männens kunskapsnivå om sexualitet och reproduktion. Likaså undersöka deras yrkesposition i förhållande till kvinnan, som måste använda sitt fria val. (Tänk man som har en högre position och som utnyttjar kvinnor i lägre position, där den med mindre makt och lägre position får ta konsekvenserna).

Därtill är det intressant att undersöka deras motiv. Kan det vara så att dessa män vill kompensera kvinnans fria val med ytterligare en graviditet där kvinnan igen måste använda sitt fria val? Vilka andra motiv än hämnd, finns hos gruppen ”återkommare”?

Vilka utbildningsinsatser är lämpliga att sätta in hos denna grupp av män som återkommer i statistiken?

Föreställningar hos mörkerfolket

Föreställningar om kvinnor som använder sitt fria val tycks i stora drag handla om dessa människors egna religiösa tro och politiska åskådning inte om kvinnorna själva. Föreställningar som de tror är giltiga och generaliserbara och som de gärna för fram i media och genom sina lobbygrupper till den politiska nivån. Här skulle jag välkomna en kartläggning av dessa grupper.

Hur ser deras tankar och känslor ut om existentiell ångest, ångest kopplat till skuld och skam, inte hos kvinnorna, utan hos sig själva? Hur påverkar deras föreställningar deras hälsa och har de behov av stöd? Har dom ett livslångt ångestsyndrom? Vilka behandlingar och terapier har de genomgått?

Hur ser gruppens värderingar ut relaterat till utbildningsnivå, inkomstnivå, religiös övertygelse och politisk hemvist? Är deras värderingar centrala i deras meningssystem eller perifera? Finns det fall då värderingarna förändrats över tid till en mindre grad av en önskan att kontrollera kvinnor, eller är värderingarna om kvinnor stabila över hela deras liv?

Hur ser deras nätverk ut? Vilket politiskt inflytande har de? Vilka är de internationella kopplingarna mellan nätverken? Hur finansierar de sin lobbyverksamhet och mediaverksamhet mot kvinnors fria val?

Fakta om kvinnors fria val

Alla vet att ju tidigare ett val kan genomföras desto bättre och utvecklingen går åt det hållet. Men här behövs förstås mer resurser till viktig medicinsk och teknisk forskning.

I Sverige använder kvinnor sitt fira val genom medicinsk metod i 96% av fallen. 60% utförs före vecka 7 och 85% före vecka 9. I de fall då kvinnans fria val kräver kirurgisk metod så kan vi se en minskning i antalet (år 2020). Källa:https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-5-7373.pdf

I ca 300-500 fall per år krävs särskilt till stånd från Socialstyrelsen, mellan v 18-22. Då gäller synnerliga skäl. I de alla flesta fall är fostret mycket svårt skadat, i några få fall är kvinnan oförmögen att ta hand om sig själv.

Min personliga uppfattning är att mänskliga fri- och rättigheter börjar med att kvinnas fri- och rättigheter är juridiskt garanterad. Finns fri och säker abort, säkra preventivmedel, rätt till sexuell och reproduktiv hälsa garanterad så finns en grund säkrad för de andra grundlagsskyddade fri- och rättigheterna (särskilt åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet). Svajar en demokratisk nation kring kvinnans fri- och rättigheter så svajar snart de andra friheterna också. Allt börjar med kvinnan. Det är den lägsta nivån i en demokrati.

Dela på