RÖSTER & REFERENSER

Säga vad man vill om Madeleine Sultán Sjöqvist men hon är en rikt begåvad person med förmåga att se till samband och sammanhang. Förutom ett snabbt och rörligt intellekt har hon också en underbar humor och ett stort varmt hjärta. Jag ger henne min bästa rekommendationer.

Ulla Bäckmark

Beteendevetare

Tidigare ordförande för Rädda Barnen i Uppsala


Jag har i många år arbetat med Madeleine, dels som handledare, dels som kollega och Madeleine har mycket goda ämneskunskaper, likaså mycket goda kunskaper om olika humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder och teorier och hon förenar detta med ett kreativt nytänkande. Hon är något av en pionjär när det gäller att studera islam så som det kommer till uttryck i dagens svenska samhälle. Madeleine har också mycket goda kvalitéer som pedagog, och en utpräglat god förmågan till konstruktivt samarbete. Jag kan utan tvekan rekommendera henne till nya arbetsuppgifter.

Thorleif Pettersson, 2006

Professor religionssociologi, Uppsala UniversitetMadeleines arbete på Högskoleverket har varit mycket uppskattat. Projektet genomfördes effektivt, målinriktad och inom givna tidsramar. De intervjuade personerna har uttryck stor tillfredsställelse med det sättet som intervjuerna genomförts. Vid presentationerna i såväl jämställdhetsgruppen som ledningsgruppen har Madeleine Sultán Sjöqvist konstruktivt deltagit i diskussionerna. Rapporten håller hög kvalité och har på ett positivt sätt bidragit till att föra jämställdhetsarbetet framåt inom Högskoleverket.

Lennart Ståhle, 2006,

Kanslichef , HögskoleverketUnder många år har jag på olika sätt mött Madeleine Sultán Sjöqvist i hennes arbete och också samarbetat nära med henne.  Det är i tre olika sammanhang som jag haft kontakt med Madeleine.

Som dekanus i teologiska fakulteten 1983 – 87 var jag mycket angelägen om att de allmänna religionsvetenskapliga ämnena skulle få en stark ställning vid fakulteten. Det gällde en tid särskilt religionssociologi. Sedan ämnet inrättats 1988 följde jag noga utvecklingen inom ämnet.  Jag kunde konstatera att de unga doktorandernas arbete och engagemang hade en avgörande betydelse. Jag lade då märke till Madeleine som en självständig och samarbetsinriktad forskare av det slag som fakulteten behövde. Hon var beredd att gå nya vägar och gjorde det också på ett lyckosamt sätt.


Mitt andra intryck av Madeleine kommer från den tid (2007 – 2009) då vi båda var involverade i det utvärderingsarbete, som bedrevs av Högskoleverket.  Jag anser att detta arbete var viktigt för att teologin skulle öppna sig till att vara en ideologiskt och religiöst obunden religionsvetenskap. Den utvecklingsriktningen hävdades starkt av Madeleine och det är inte någon tvekan om att detta mötte visst motstånd. Jag stödde henne i arbetet och jag hade intryck att hon i diskussionerna underbyggde sina omdömen med argument och aldrig gick till personliga angrepp.


Det närmaste samarbetet med Madeleine har jag haft i ett projekt, som rörde tolkningen av författaren och teologen Emilia Fogelklou. Projektet började som en mångvetenskaplig konferens på Kungl. Vitterhetsakademien. Jag ledde arbetet och vid min sida hade jag en yngre grupp medarbetare där Madeleine var den mest aktiva. Efter konferensen samlades materialet till en bok, som gavs ut av Vitterhetsakademien 2010. Den grupp, som planerat konferensen hade hand om redigeringsarbetet. Jag har deltagit i sammanställningen av många konferensrapporter och det brukar vara mödosamt, men arbetet med denna redigering gick mycket lätt och var dessutom intressant. Detta berodde naturligtvis på många olika omständigheter, men en avgörande faktor var Madeleines engagemang och samarbetsförmåga.

Anders Jeffner

Professor i Teologi, Tros-och livsåskådningsvetenskap, Uppsala universitet


RÖSTER & REFERENSER

I URVAL


Madeleine Sultán Sjöqvist och Anneli Häyren har behandlat MR, Hedersrelaterat våld och integration på ett grundligt och pedagogiskt sätt. I utvärderingen har vi fått bra och ärliga slutsatser samt relevanta rekommendationer som vi kan gå vidare med. Det har varit ett nöje att arbete med dem i detta projekt eftersom de besitter så omfattande kunskaper.

Yevgeniya Averhed

Vice verksamhetschef för internationella avdelningen, Folkuniversitetet i Uppsala, 2016


Madeleine Sultan Sjöqvist har regelbundet läst och recenserat böcker för oss på Katolskt magasin. Vi är mycket nöjda med samarbetet och kommer definitivt att anlita henne igen då hon tillför tidningen både nya perspektiv och intellektuellt djup.

Bitte Assarmo

Chefredaktör Katolskt magasin, 2016Madeleine Sultán Sjöqvist har visat god administrativ förmåga, initiativrikedom och pålitlighet i sina åtaganden och hon har även under tidspress alltid ställt upp för brådskande arbetsuppgifter. Enligt min erfarenhet har hon visat bra samarbetsförmåga i sitt arbete och stor omtanke om sina kollegor såväl som för Centrumets bästa.

Satu Gröndahl, 2015

Föreståndare för Hugo Valentin centrum 2010-2012

Centrum för Multietnisk forskning och Programmet för studier i Förintelsen och folkmord, 2006-2009, Uppsala universitetMadeleine var en nyckelperson i utredningen som svensk expert i Högskoleverkets utredning om Teologi och religionsvetenskap, 2008. Madeleines arbete präglades av kunskap, logik och mycket god skrivförmåga. Hennes integritet var dessutom ovärderlig. Utredningen ledde till att nödvändiga förändringar kunde göras och Madeleine var också engagerad i uppföljningen av dess förändringar. Madeleine var också den som naturligt ledde arbetet med Högskoleverkets egna utvärderare och ledning.

Anders Flodström, 2015

Tekn. Dr.  fd Universitetskansler , Högskoleverket, EIT Digital ”Education Director”, Professor i Fysik2008 var Madeleine Sultan Sjöqvist gästforskare på Centrum för genusvetenskap. Vi inledde då ett samarbete som innebar att bygga en plattform för forskning. Detta samarbete innehöll att söka forskningsmedel, skriva gemensamma texter och planera och genomföra seminarieverksamhet. När Madeleine sedan återgick till Hugo Valentin centrum (då Centrum för multietnisk forskning) fortsatte vårt samarbete och har gjort sedan dess med varierande grad av intensitet.

Vårt samarbete har präglats av lyhördhet, respekt för varandras olika kompetens och forskningsmässiga ingångar och positioneringar, och konstruktivt och framåtriktat arbete.

Madeleine har enligt min mening en djup, förankrad och unik kompetens i gränssnittet genus, etnicitet och trostillhörighetsforskning som i hög grad stärker de forskningsmässiga samtal hon befinner sig i varför jag finner samarbetet med henne som mycket berikande och utvecklande. Jag skulle varmt rekommendera andra att samarbeta med henne i både forskning och utredning.

Anneli Häyrén, 2015

F. Dr, Forskare och utredare, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet


En fullödig utvärdering av verksamheterna vid en universitetsinstitution kräver kunskap inom ämnesområdet, god orientering i forskningsläget, praktisk erfarenhet av att arbeta vid en universitetsinstitution och god kommunikationsförmåga. Därtill kommer att den aktuella utvärderingen i Teologi och Religionsvetenskap på grund av kunskapsområdets bredd hade ett ovanligt stort antal sakkunniga. I sådana situationer krävs det mycket god samarbetsförmåga av dessa. I sitt arbete med utvärderingen visade Madeleine Sultan Sjöqvist gång på gång prov på alla dessa egenskaper. Hennes deltagande i utvärderingen var av ett värde som inte kan överskattas.

Hedda Gunneng, 2015

D.Dr,  projektledare för utvärderingar och examensrättsprövningar, HögskoleverketSultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved